Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Qbies.nl dat eigendom is van Branding Experience B.V., ter zake het aanbod tot aanmelding, de aanmelding, de registratie, de betaling en de deelname aan de bijeenkomst die is overeengekomen (door tussenkomst van internet en email) met de deelnemer.
 • Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van een deelnemer aan de bijeenkomst worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.   

Artikel 2. Definities

 • Branding Experience B.V., staat  ingeschreven in het KvK Handelsregister te Amsterdam onder nummer 74225464 en is de initiator en eigenaar van Qbies.nl.
 • De deelnemer: is een natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst is gesloten voor deelname aan Qbies.
 • Qbies is een kennis platform en geestelijk  eigendom van Branding Experience B.V. 4. De overeenkomst is een schriftelijke  aanmelding via de website door de  deelnemer voor een Qbies. Deze  aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden  door het online registratieformulier  gekoppeld aan de website van Qbies.nl. 5. Inschrijfgeld: de overeengekomen  financiële bijdrage per deelnemer voor  deelname aan Qbies.nl.

Artikel 3. Betalingsverplichtingen en overeenkomst

 • De verplichting tot betaling van het inschrijfgeld, ontstaat op het moment van het sluiten van de overeenkomst, zijnde het moment van de aanmelding door de deelnemer, tenzij deze aanmelding niet door Qbies.nl wordt geaccepteerd. Pas na ontvangst van het inschrijfgeld geld door Qbies.nl heeft de deelnemer recht op toegang tot het betaalde gedeelte van het online platform.
 • De deelnemer geeft Qbies.nl toestemming  voor de verwerking en bijhouden van de  (persoons‐) gegevens die door een  deelnemer ter beschikking zijn gesteld.  Deze gegevens worden niet aan derden ter  beschikking gesteld zonder uitdrukkelijke  toestemming van de deelnemer anders dan  in analoge vorm aan sponsors van de  bijeenkomst.
 • Na het sluiten van de overeenkomst ontvangt de deelnemer een factuur voor het verschuldigde inschrijfgeld voor deelname aan Qbies.nl.
 • Bij niet, niet tijdige of onvolledige betaling  is de deelnemer behalve het verschuldigde  inschrijfgeld ook alle extra  administratiekosten verschuldigd die door  Qbies.nl worden gemaakt door en/of door  haar aangewezen partijen om alsnog de  vordering te innen.
 • De deelnemer is niet bevoegd de betaling op te schorten of te verrekenen. Facturen en correspondentie worden verzonden naar het door de deelnemer opgegeven e‐mail en/of postadres.
 • De factuur voldoet aan alle wettelijke eisen en wordt voorzien van de gegevens zoals factuuradres, afdeling, PO-nummer, zoals deze door de deelnemer zijn opgegeven bij de aanmelding. Betalingsverplichting en de betalingstermijn worden in zulke gevallen niet opgeschort.

Artikel 4. Annulering van de overeenkomst of stopzetting abonnement

 • Annulering van betaalde Webinars of andere extra diensten door de deelnemer kan tot 4 weken vóór de bijeenkomst kosteloos geschieden.
 • Annulering van extra diensten door de deelnemer kan tot 3 weken vóór aanvang geschieden tegen betaling van 50% van het inschrijfgeld.
 • Bij annulering of stopzetting van een  betaald abonnement door de deelnemer  binnen het overeengekomen  abonnementstermijn is niet mogelijk en  geldt een betaling van 100% van de abonnementskosten. Het is wel mogelijk  om in dat geval een willekeurig ander  persoon te laten deelnemen, mits dit  vooraf schriftelijk is medegedeeld zoals  hieronder bepaald. Opzegging kan uitsluitend geschieden  door middel van een mededeling per mail  aan info@qbies.nl. Indien er geen tegen bevestiging vanuit info@qbies.nl is  ontvangen, is het abonnement niet  geannuleerd. 
 • Indien de deelnemer niet aanwezig is of  slechts gedeeltelijk deelneemt aan betaalde diensten, dan is geen restitutie  van het inschrijfgeld mogelijk en blijft de  betalingsverplichting bestaan

Artikel 5. Programma wijziging / datumwijziging / afgelasting

 • Het programma, de sprekers of de inhoud van Qbies kan door Qbies.nl worden  gewijzigd door omstandigheden. In dit  geval is er geen recht op restitutie van het  inschrijfgeld of ontbinding van het  abonnement. 
 • Annulering van extra diensten door de deelnemer kan tot 3 weken vóór aanvang geschieden tegen betaling van 50% van het inschrijfgeld.
 • De uitvoering van een programma kan worden gewijzigd. In dat geval is er geen recht op restitutie van het inschrijf- of abonnementsgeld of ontbinding van de overeenkomst.
 • De datum van een programmering kan worden gewijzigd.

Artikel 6. Aanspraakelijkheid

 • Qbies.nl is niet aansprakelijk voor de  juistheid en/of volledigheid en/of de  inhoud en/of de strekking van de geboden  content op Qbies.nl. 
 • Qbies.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor de in artikel 6 van deze algemene voorwaarden genoemde situaties uit.
 • Qbies.nl sluit iedere aansprakelijkheid ontstaan als gevolg van het aangaan van de overeenkomst en/of deelname aan het kennisplatform uit.
 • Qbies.nl aanvaardt, in geval zij  onverhoopt uit hoofde van  aansprakelijkheid enige  betalingsverbintenis heeft, slechts  aansprakelijkheid tot het bedrag van het  overeengekomen abonnementsgeld.
 • Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien er sprake is van opzet of grove schuld vanuit Qbies.nl.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

 • Alle rechten van intellectueel eigendom die rusten op of verbonden zijn met  Qbies.nl berusten uitsluitend bij Branding  Experience B.V..
 • Alle van of namens Qbies.nl verkregen  informatie, APP's en andere informatie materialen, zijn uitsluitend bedoeld voor  eigen gebruik van de deelnemer. Het is de  deelnemer niet toegestaan de verkregen  informatie/materiaal op enigerlei wijze  geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen  of openbaar te maken, zonder  uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Qbies.nl.
 • De overeenkomst met de deelnemer strekt  op geen enkele wijze tot overdracht van  enig recht van intellectueel eigendom ten  aanzien van de in het kader van de  bijeenkomst aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht.
 • Qbies.nl legt uw gegevens vast voor jouw deelname aan Qbies.nl. Voor meer  informatie verwijzen wij naar onze  privacy policy op onze website.